Naturreservat
Vändåtbergets naturreservat utgör ett av landets mest värdefulla exempel på nordlig barrskog, tajga. Här finns en parkeringsplats, markerade stigar och en raststuga. Vändåtberget ligger i norra Ångermanland och har en areal på 345 hektar. Reservatet har även en aktiv sida på facebook och är mitt "andra hem". Storlek: 345 hektar.
Ett skogsreservat i norra Ångermanland på 742 hektar som täcker toppen av berget Gammtratten. Saknar helt stigar och anpassningar för besökare. Gran överväger, men där finns även tall, björk, asp, en och sälg. Ett av mina favoritreservat som jag har gjort 4 heldagsutflykter i. Storlek: 742 hektar.
Stockholmsgata är en 50 meter djup och 1,5 kilometer lång kanjon. Den bildades för 9 400 år sedan, då en mäktig isälv störtade ner i dalgången och gröpte ur urberget. Kanjonens lodräta väggarna är som mest 40 meter höga. Reservatet har två entréer, markerade stigar, bänkbord och en raststuga. Storlek: 148 hektar.
I Björnlandet i sydligaste Lappland finns en av landets mest värdefulla urskogar som omfattar 2300 hektar skog med många gamla tallar samt gransumpskog med mycket hänglav. Det finns två stugor där vandrare kan rasta eller övernatta. Det finns även flera markerade leder av olika längd som täcker i nationalparken rätt väl. Storlek: 2369 hektar.
Mossaträsk-Stormyran är ett av Västernorrlands läns största och ornitologiskt mest värdefulla skogs-myrkomplex. Reservatet har stor betydelse både för flyttande och häckande fåglar. Fågelskådning har underlättats genom att ett fågeltorn anlagts ute på myren dit en markerad stig går från parkeringen på reservatets södra sida. Storlek: 900 hektar.
Rismyrberget ligger 1 km innan man kommer till reservatet Stockholmsgata. Det finns inga stigar och terrängen är ibland vansklig att ta sig fram i, men det går bra om man är försiktig. Att vara två är nog att föredra. Jag blev positivt överraskad av detta lilla reservat som bland annat har en fin bäck i Rismyrbäcken. Riktig vildmark. Storlek: 35 hektar.
Naturreservatet Djuptjärnkullen ligger 24 km sydost om Åsele i sydligaste Lappland. Både stigar och informationstavla saknas. Reservatet består av två berg, Höverkullen och Djuptjärnkullen. Djuptjärnen ligger i en djup och trång dalgång mellan bergen. I reservatet har man hittat flera sällsynta arter som är beroende av naturskog för sin överlevnad. Storlek: 67 hektar.
Norra Mora Vildmark ligger 6 mil norr om Mora och är ett av Sveriges större reservat utanför fjällkedjan med sina 14928 hektar. Skogen är till stor del av hög ålder och merparten utgörs av gles tallskog där en del träd är mycket gamla. Längs bäckdråg växer hänglavrik, naturskogsartad granskog med höga biologiska värden. Våtmarkerna är helt orörda och utgörs av storslagna sluttningsmyrar. Här trivs den hotade varglaven.
Back to Top